Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego „Dzień dobry! Bonusy na dobry dzień!”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego „Dzień dobry! Bonusy na dobry dzień!”, zwanego dalej „Programem” jest Limagrain Central Europe Societé Européenne, Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293676, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP 5262814120 oraz REGON 300748479 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wszystkie postanowienia i uregulowania prawne dotyczące programu lojalnościowego „Dzień dobry! Bonusy na dobry dzień!” zawarte są w niniejszym dokumencie, zwanym dalej „Regulaminem”.

II. Uczestnictwo w Programie

1. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w tym spółdzielni rolniczych, które prowadzą działalność w zakresie rolnictwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej "Uczestnikiem".
2. Uczestnikiem Programu nie może być: 2.1. inny podmiot nie spełniający warunków określonych w punkcie 1.
2.2. podmiot prowadzący działalność w zakresie hurtowej sprzedaży produktów rolniczych oraz będący dystrybutorem, tj. podmiotem dokonującym zakupu nasion w innym celu niż ich zużycie w ramach działalności rolniczej.
2.3. Osoba zatrudniona przez Organizatora lub podmiot zajmujący się dystrybucją towarów objętych Programem, oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób tj. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci. Przez osobę zatrudnioną rozumie się każdą osobę współpracującą na podstawie umowy o pracę, umowie zlecenia, lub umowie o podobnym charakterze, w tym zawieranej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
3. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

III. Przystąpienie do Programu


1. Uczestnik może przystąpić do Programu poprzez wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie zwanej dalej „Deklaracją” za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej programu (http://dziendobry-lgseeds.pl).
2. Uczestnik programu składając Deklarację oświadcza, że dane podane przez niego są prawdziwe i dysponuje prawem do ich udostępniania.
3. Po pozytywnej weryfikacji danych Organizator prześle drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail link aktywacyjny oraz niezbędne dane dostępu do indywidualnego Konta Uczestnika.
4. Osoba wypełniająca i podpisująca Deklarację jednocześnie oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania danego Uczestnika, którego zakupy będą podstawą naliczenia Punktów.
5. Programem nie będą objęci Uczestnicy, którzy w Deklaracji podali nieprawdziwe lub niekompletne dane. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków uprawniających do uzyskania tego tytułu, Uczestnik traci prawo do realizacji Punktów.
6. Dane z Deklaracji będą zapisane w bazie danych Organizatora.
7. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i je akceptuje.
8. Uczestnik Programu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie danych osobowych oraz kontaktowych Uczestnika za pośrednictwem indywidualnego Konta Uczestnika na stronie http://dziendobry-lgseeds.pl
9. W przypadku braku aktualizacji danych, Organizator jest zwolniony z jakichkolwiek roszczeń Uczestnika związanych z organizacją i działaniem Programu.

IV. Przyznawanie punktów

1. Udział w programie zapewnia Uczestnikowi wskazane poniżej korzyści:
2. W związku z nabywaniem określonych produktów oferowanych przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanym Uczestnikom zostaną przyznane Punkty w ilości 1 Punkt za 1 PLN brutto dokonanego i udokumentowanego zakupu.
3. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem konkretnych produktów, będzie dostępna na indywidualnym Koncie Uczestnika lub u przedstawicieli Organizatora.
4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
5. Organizator określa na stronie internetowej programu lojalnościowego (http://dziendobry-lgseeds.pl) za jakie produkty będą przyznawane Punkty. Lista punktowanych produktów może ulegać zmianie w trakcie trwania programu.
6. Informacje o Programie Uczestnik może uzyskać za pośrednictwem kontaktu z Przedstawicielami Organizatora lub na stronie internetowej Programu.
7. Aby uzyskać Punkty, Uczestnik powinien przesłać pocztą na adres Organizatora kopię dowodu potwierdzającego zakup (np. Faktura VAT) premiowanych produktów, o których mowa w IV ust. 5, lub drogą elektroniczną po zalogowaniu się na swoje Konto na stronie internetowej Programu. Uczestnik zobowiązuje się nie ujawniać przy tym tajemnicy handlowej, służbowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa Uczestnika lub podmiotów trzecich.
8. Dowody potwierdzające zakup premiowanych zakupów należy przesłać do Organizatora najpóźniej 3 miesiące po dokonaniu zakupu. Dowody zakupu wysłane później niż 3 miesiące od daty ich wystawienia nie będą stanowiły podstawy do naliczenia Punktów.
9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z nabycia towarów lub usług, za które zostały przyznane Punkty, np. gdy odstąpi się od umowy, wypowie umowę, lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych za tę transakcję Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

V. Stan Konta punktowego

1. Przyznane Uczestnikom Punkty zapisywane są na indywidualnym elektronicznym Koncie Uczestnika prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora. Aktualny stan Konta Uczestnik może sprawdzić na stronie internetowej Programu lub za pośrednictwem Przedstawiciela Organizatora.
2. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta muszą zostać przekazane w formie pisemnej i przesłane do siedziby Organizatora lub za pośrednictwem Przedstawicieli Organizatora. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie dowody potwierdzające zakup produktów punktowanych w Programie. Zastrzeżenia zostaną przekazane do weryfikacji ich zasadności.

VI. Wymiana Punktów na Nagrody

1. Uczestnik może wymienić Punkty na Nagrody korzystając z indywidualnego Konta Uczestnika poprzez stronę internetową Programu.
2. Wymiana Punktów na Nagrody możliwa jest, gdy stan Konta wynosi co najmniej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Punktów.
3. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (według stanu prawnego na 01.02.2014) Nagrody o wartości nieprzekraczającej 760 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt PLN) są wolne od podatku.
4. Ze względu na różną formę prawną Uczestników biorących udział w Programie oraz różny zakres prowadzonej działalności, jak i różne możliwe formy zatrudnienia osób fizycznych Nagrody mogą nie być objęte zwolnieniem, o którym mowa w pkt. 3. Wtedy będą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego oraz podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku oraz gdy wartość nagrody będzie przekraczała 760 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt PLN) Organizator będzie zwolniony z obowiązku zapłaty lub wyrównania kwoty takiego podatku.
5. W przypadku zmiany prawa, Organizator zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku. Powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.
6. Uczestnik może wymienić zebrane Punkty na Nagrody, które oferuje Organizator. Uczestnik może również przekazać zebrane Punkty na rzecz organizacji dobroczynnych wskazanych na stronie internetowej Programu. Nagrody dostarczane są tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu jest możliwe tylko za pisemną zgodą Organizatora.
8. Przyznane Uczestnikom Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
9. Zamówienie Nagrody następuje zgodnie z Regulaminem zamawiania i dostawy Nagród lub zgodnie
z zasadami określonymi na stronie internetowej Programu i jest realizowane w ciągu 21 dni, chyba, że wskazany zostanie inny termin.

VII. Wymiana Nagród, odpowiedzialność za Nagrodę

1. Gdyby po dokonaniu wyboru Nagrody przez Uczestnika okazało się, że realizacja Nagrody jest niemożliwa (np. na skutek wycofania produktu ze sprzedaży), Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu uzgodnienia zwrotu na jego konto odpowiedniej ilości Punktów odpowiadającej wybranej Nagrodzie, lub wyboru innej Nagrody tego samego rodzaju o zbliżonych, lecz nie gorszych, parametrach technicznych i użytkowych. Ewentualna zmiana dotycząca Nagrody nie wiąże się ze zmianą odpowiadającej tej Nagrodzie ilości punktów.
2. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi związanej z wydawanymi jako nagrody Towarami.
3. Nagrody nie są objęte gwarancją Organizatora, natomiast wydawane są z gwarancją producenta, o ile taka została udzielona

VIII. Wygaśnięcie Punktów

1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie 12 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.

IX. Czas trwania Programu

1. Czas trwania Programu jest nieokreślony.
2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program bez podania przyczyny. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu, u przedstawicieli Organizatora lub w materiałach reklamowych.
3. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na Nagrody lub Bony w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

X. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu jest Limagrain Central Europe Societé Européenne, Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293676, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP 5262814120 oraz REGON 300748479 .
2. Uczestnicy przystępujący do programu lojalnościowego „Dzień dobry! Bonusy na dobry dzień!” wyrażają zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych, w celu związanym z programem oraz ich przetwarzania dla potrzeb marketingowo-promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO).
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 niniejszego punktu, zostaje udzielona przy wypełnianiu Deklaracji i obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
4. Uczestnik programu oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie RODO
uprawnieniach, a w szczególności o:
4.1. tożsamości Organizatora i danych kontaktowych oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamości i danych
kontaktowych jego przedstawiciela;
4.2. gdy ma to zastosowanie – danych kontaktowych inspektora ochrony danych;
4.3. celach przetwarzania danych osobowych, oraz podstawie prawnej przetwarzania;
4.4. o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
4.5. nie przekazywaniu jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.6. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane;
4.7. o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
4.8. o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4.9. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
4.10. tym czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
4.11. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, RODO oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

XI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi pisemne oświadczenie zawierające rezygnację. Rezygnacja, bez wskazania dyspozycji, co do zgromadzonych Punktów, oznacza zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z Programem oraz zebranymi Punktami przez rezygnującego Uczestnika.
2. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Organizatora w/w oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.
3. Uczestnik Programu może zostać wyłączony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku
naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Wyłączenie prowadzi do utraty zdobytych dotychczas punktów.
4. O fakcie wykluczenia z Programu Uczestnik zostanie poinformowany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Deklaracji.
5. Niniejszy Regulamin oraz warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach przez publiczne ogłoszenie u przedstawicieli Organizatora lub na stronie internetowej http://dziendobry-lgseeds.pl. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu Uczestnik skorzysta z Programu celem gromadzenia punktów.
6. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie na stronie internetowej Programu.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu, w siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli Organizatora.